Uncategorized

נכסי אריאל

מאת:

חברת גדיר הנדסה מחשבת ומפיקה חשבונות חשמל חודשיים לצורך חיוב שוכרים במספר מבני משרדים אותם מנהלת חברת נכסי אריאל. לקריאה נוספת על שירותי בקרת צריכת חשמל ומים.

תחנות דלק פז

מאת:

חברת גדיר הנדסה מחשבת ומפיקה חשבונות חשמל חודשיים לצורך חיוב שוכרים שונים בחלק ממתחמי תחנות הדלק של פז. לקריאה נוספת על מניית חשמל מרחוק לשוכרי משנה

מדרשת רופין

מאת:

חברת גדיר הנדסה מחשבת ומפיקה את כל חשבונות החשמל החודשיים של מאות הסטודנטים במעונות. לקריאה נוספת על מניית חשמל מרחוק לשוכרי משנה